תקנון האפליקציה ותנאי שימוש:

  1. מבוא:
   1.1. אפליקציית ״קליקינדר״ (להלן: "האפליקציה") הינה אפליקציה המאפשרת לבעלי עסקים לנהל תורים ולקוחות בצורה חכמה ויעילה.
   1.2. תקנון זה משמש גם כתנאי השימוש באפליקציה והתנאים נכתבים בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות השפה, אך מתייחסים לשני המינים, לרבים, וכן לחברות, גופים ותאגידים משפטיים ו/או עסקיים בצורה שווה.
   1.3. אנא קראו תקנון זה ואת תנאי השימוש בו בעיון רב, בטרם גלישתך באפליקציית ״קליקינדר״, שכן המשך גלישה וצפייה במידע הנמצא באפליקציה ו/או בתכניו מהווים הסכמתך לתקנון האפליקציה (מסמך זה, להלן: "תקנון אפליקציה") במלואו.

  2. הגדרות מונחים:
   2.1. בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש המונח "תקנון" משמעו מסמך זה על כל חלקיו.
   2.2. בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש המונח "חברה" משמעו ״קליקינדר״.
   2.3. בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש המונח "האפליקציה" משמעו אפליקציה אינטרנט זה שנמצא בבעלות ״קליקינדר״, ומתייחס לכל חלקיו השונים, לרבות תכנים, תמונות, מאמרים, גרפים, קבצים מכל סוג שהוא לרבות קבצי טקסט וקבצים גרפים, נתונים, שמות, מסחריים, קודים וכיוצ"ב.
   2.4. בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש, המונח "משתמש/ת" משמעו כל אדם העושה שימוש באפליקציה זה בכל דרך וצורה שהיא, ו/או כל העושה שימוש (לרבות צד ג') כלשהו באפליקציה או בחלקיו השונים יהיו אשר יהיו, כפי שמצוין בהגדרת המונח "האפליקציה".

  3. תנאי שימוש:
   3.1. השימוש באפליקציה ״קליקינדר״ ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כפי שהם (AS IS) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא. השימוש בתכנים המוצגים באפליקציה כפי שמצוינים בהגדרת המונח "האפליקציה", וכן בשירותי האפליקציה ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
   3.2. ״קליקינדר״ אינה מתחייבת כי התכנים באפליקציה יהיו מעודכנים בכל עת.
   3.3. אפליקציה זה הינו לשימושו האישי בלבד של המשתמש והוא מוגן בחוק זכויות היוצרים. זכויות היוצרים של אפליקציה זה שייכות ל ״קליקינדר״, ואין לעשות בו, בתכנים המצויים בו, בקבצים, בתמונות, בגרפיקה ובנתונים בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מ״קליקינדר״.
   3.4. אין להפיץ, להשאיל, להציג, להעתיק, לאחסן, לשכפל, לצטט, לשלוח בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני, לפרסם בכתב, באינטרנט, או בכל מדיה אחרת – מידע מתוך אפליקציה זו – כולה או חלקה, אלא בהסכמה ברורה ומפורשת, בכתב ומראש – מ״קליקינדר״.
   3.5. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באפליקציה ובכל חלק בו, לרבות בתכני האפליקציה, מאמרים, מצגות, כתבות, בלוגים, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, בכל ממשק ו/או קוד הינו של ״קליקינדר״ בלבד.

  4. אפלקציות צד ג':
   4.1. באפליקציה זה משולבים קישורים והפניות לאפליקציות אחרות (להלן – "אפליקציה צד ג'"), וכן שמות, סימנים מסחריים, תמונות ולוגואים בהם אין לאפליקציה ״קליקינדר״ כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באפליקציות אלה. זכויות היוצרים של המצוין לעיל המופיעים באפליקציה – שייכות ליוצריהם ולבעליהם החוקיים ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור מפורש מראש ובכתב – מבעליהן החוקיים.
   4.2. ״קליקינדר״ אינה מתחייבת כי כל הקישורים וההפניות שימצאו באפליקציה יהיו תקינים ו/או פעילים.
   4.3. אין ״קליקינדר״ ו/או בעליה ו/או מי מטעמה מתחייבים כי אפליקציות צד ג' ו/או תוכנם /ואו המידע הנמצא בהם הינם רלוונטיים, מהימנים, אמיתיים, מלאים, מדויקים, אמינים, תקינים ועדכניים, ו״קליקינדר״ לא תישא אחריות בקשר לכל תוכן ו/או אפליקציה ו/או מידע המופיע באפליקציות אחרים, ולא תהיה למשתמש כל טענה בגין כך נגד ״קליקינדר״ או מי מטעמה.
   4.4. ״קליקינדר״ לא תהיה אחראית לתוכן החומר הנמצא באפליקציות צד ג' ואין לפרש קישורים לאפליקציות צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי ״קליקינדר״ לאותם אפליקציות, לרבות למידע הכלול בהם, או לבעלי האפליקציה ולמוצרים המוצעים בהם.
   4.5. ״קליקינדר״ לא תישא באחריות כלשהי בגין כל נזק ו/או קלקול ו/או פגיעה שינבעו במישרין או בעקיפין מאפליקציות צד ג' לאפליקציה המשתמש, ולא תהיה כל טענה או דרישה כנגד חברת ״קליקינדר״ בגין כך.

  5. אחריות השימוש:
   5.1. ״קליקינדר״ לא תישא בכל אחריות לכל תוצאה ו/או נזק ישיר או עקיף מכל מין וסוג שהוא שייגרם בשל השימוש במידע שבאפליקציה זה. השימוש באפליקציה ובתכנים שבו מכל סוג שהוא, ניתנים לשימוש כפי שהם וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא.
   5.2. חברת ״קליקינדר״ ו/או בעליה, ואו מי מטעמה, בין במישרין ובין בעקיפין, אינם נושאים באחריות כלשהי לכל פעולה, תוצאה, ישירה או עקיפה, בעקבות שימוש במידע או בשירות מכל סוג הנמצא באפליקציה ו/או שיימצא באמצעות האפליקציה.
   5.3. ״קליקינדר״ אינה מתחייבת כי התכנים באפליקציה ו/או התעריפים ו/או המחירים, יהיו אשר יהיו, יהיו מעודכנים בכל עת.
   5.4 ״קליקינדר״ לא תשא בשום נזק שיגרם כתוצאה משירות לקוי של תור שנקבע דרך המערכת.

  1. אבטחת מידע:
   6.1. ״קליקינדר״ רואה חשיבות רבה ומכרעת בנושא בטיחות והגנה של לקוחות החברה.
   6.2. ״קליקינדר״ עושה מאמצים רבים לצורך הגנה על נתוני הלקוחות ופרטיות המידע, תוך שימת דגש רב על היבטי אבטחת המידע השונים.
   6.3. רשתות תקשורת כמו גם אפלקציות אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. חשוב שתדעו כי לא ניתן להבטיח את המידע לחלוטין ותתכנה פריצות אבטחה וחדירות למידע. ״קליקינדר״ איננה מתחייבת כי השירותים והמידע באפליקציה ובשרתי ״קליקינדר״ (או בשרתי צד שלישי המאחסן נתונים ומידע עבור ״קליקינדר״) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני פריצה ו/או חדירה למידע המאוחסן בהם. מעצם גלישתך באפליקציה ו/או הזנת פרטים, הינך משחרר את ״קליקינדר״ מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד ״קליקינדר״ ו/או מי מטעמה בגין כך.

  2. השירות:
   7.1. השירות באפליקציה ״קליקינדר״ ניתן לשימוש כפי שהוא AS IS. מעצם כך לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "תור " בגין תכונות ואופן השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי ולדרישות המשתמש.
   7.2. ״קליקינדר״ אינה מתחייבת שהשירות באפליקציה לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות. בנוסף אין ״קליקינדר״ מתחייבת כי האפליקציה יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ״קליקינדר״, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאפליקציה ״קליקינדר״.
   7.3. ״קליקינדר״ ו/או בעליה, ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים כי האפליקציה לא תסגר ו/או כי הפעילות בה לא תופסק באופן זמני או באופן קבוע והם שומרים לעצמם את הזכות לסגור את האפליקציה ו/או את פעילותו ו/או את מתן השירותים הניתנים בו ו/או את מכירת המוצרים המוצעים ונמכרים בו בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.
   7.4. חלק מהשירותים באפליקציה ״קליקינדר״ דורשים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך וכתובת הדואר האלקטרוני. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש. אי מסירת הנתונים הדרושים בשדות החובה משמעה כי לא תוכל להירשם לשירותים הדורשים רישום, ומכאן כי לא תוכל ליהנות משירותים אלה המוצעים על ידי האפליקציה.
   7.5. כל הפרטים שיוזנו על ידך בטופס ההרשמה באפליקציה, ייאספו ויישמרו אצל ״קליקינדר״ ו/או מי מטעמו והשימוש בהם יעשה בהתאם לתנאי השימוש באפליקציה.

  3. פרטיות
   8.1. השימוש במידע
   8.1.1. השימוש במידע שנאסף, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:
   *לאפשר להשתמש בשירותים שונים באפליקציה ולבצע רכישת שירותים באמצעות האפליקציה.
   *לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באפליקציה.
   *לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

   8.2. העברת מידע לצד ג'
   8.2.1. ״קליקינדר״ לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באפליקציה.
   8.2.2. כל מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך באופן אישי.
   8.3. מסירת מידע לצד שלישי
   8.3.1. ״קליקינדר״ מתחייבת כי לא תעביר לאף צד או גורם שלישי את פרטיך האישיים ו/או את המידע שנאסף על פעילותך באפליקציה, אלא במקרים המפורטים להלן:
   במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;. אם תבצע באפליקציה, פעולות שבניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האפליקציה לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האפליקציה עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
   8.4. Cookies
   8.4.1. אפליקציה ״קליקינדר״ משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באפליקציה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האפליקציה להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחה ופרטיות מידע.
   8.4.2. דפדפנים שונים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. האחריות על הימנעות מקבלת Cookies הינה באחריות המשתמש בלבד, ו״קליקינדר״ לא תישא אחריות מכל סוג שהוא בעקבות שינוי הגדרות Cookies או כל הגדרה אחרת במחשבך הפרטי או בכל מחשב חיצוני אחר.

  4. שונות:
   9.1. ״קליקינדר״ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האפליקציה, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים הניתנים בו או כל שינוי אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ״קליקינדר״ בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות או נזקים ישירים או עקיפים שיתרחשו עקב ביצוע השינויים באפליקציה החברה, לרבות הפסקת פעילות האפליקציה באופן זמני או קבוע.
   9.2. ״קליקינדר״ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את "תקנון האפליקציה" ו/או כל מסמך, תוכן, קובץ, תנאים או מידע הניתן באפליקציה מזמן לזמן, מבלי צורך למסור על כך הודעה מוקדמת מלבד פרסום נוסח עדכני של המידע באפליקציה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. כל עדכון יהיה אשר יהיה במידע הניתן באמצעות האפליקציה, יכנס לתוקף תוך 48 שעות מרגע פרסומו ו/או עדכונו באפליקציה.
   9.3. אם בית משפט או רשות מוסמכת אחרת יפסקו תקנון אפליקציה החברה ו/או מדיניות הפרטיות של החברה אינם תקפים או אינם ניתנים לאכיפה, כולם או מקצתם, אז התוקף של ההוראות האחרות של תקנון האפליקציה ו/או מדיניות הפרטיות ושל ההוראות הנדונות הנותרות לא יושפע עקב כך.
   9.4. שום ויתור מצדנו על כל הוראה הנכללת בתקנון האפליקציה של החברה ו/או במדיניות הפרטיות של החברה לא תתפרש כויתור על כל הפרה קודמת או על כל הפרה עתידית של כל הוראה מהוראות תקנון זה.
   9.5. אם לא נאמר באופן מפורש אחרת בתקנון אפליקציה זה, אז שום דבר מהנאמר במסמכים אלה לא יקנה כל זכות או כל הטבה אחרת לצדדים שלישיים.
   9.6. "תקנון האפליקציה" כפי שמופיעים באתר זה כוללים את מלוא ההסכם בינך לבינינו בקשר לשימושך באפליקציה החברה.
   9.7. ״קליקינדר״ רשאית לשלוח מייל/ הודעות sms/ הודעות וואטסאפ אשר כוללות בעקיפין או במשירין גם תוכן פרוסמי למטרת קידום השירות. לא יהיה ניתן לתבוע עבור חוק הספאם במקרה זה.

  5. ברירת דין וסמכות שיפוט:
   10.1. השימוש באפליקציה זה ובתכניו כפוף לדין הישראלי בלבד.
   תקנון אפליקציה זה אינו מהווה תחליף לכל תנאי שימוש בשירות ו/או הסכם ו/או תנאים כלליים לקבלת השירותים מהחברה.
   שימוש באפליקציה זה ובתכניו כפוף לכל האמור לעיל ייחשב כהסכמה לאמור לעיל.
   ט.ל.ח